natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Regionale visie windenergie

In de zomereditie van Klimop 2013 publiceerde Natuur.koepel vzw haar visie over de inplanting van windmolens in Zuid-West-Vlaanderen. Met dit standpunt reikt Natuur.koepel vzw overheden de hand om samen werk te maken van een gedragen visie.

Samenvatting

Als basis voor een regionale visie gebruikten we de risicoatlas vogels-windturbines. Deze kaart werd in 2011 opgesteld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en is het resultaat van verschillende deelkaarten, elk met een verschillende parameter. Zo zijn er kaarten met pleister- en rustgebieden voor watervogels, broedkolonies, weide- en akkervogelgebieden, locaties voor slaaptrek… Deze parameters werden gebundeld in een risicoatlas met vier verschillende klassen (rood: groot risico, oranje: risico, geel: mogelijk risico, groen: geen informatie of laag risico).

Voor Zuid-West-Vlaanderen voorspelt de atlas bij de inplanting van windmolens een groot risico voor vogels langs een groot deel van de Leie, de Gavers, het Kanaal Bossuit-Kortrijk (tot aan de Keiberg in Moen) en de Scheldemeersen tussen Outrijve en Kerkhove. De risicoatlas is te raadplegen op http://risicoatlas.inbo.be/signaalkaart/.


Bij de uitwerking van een regionale visie hielden we in eerste instantie rekening met deze gebieden. Daarnaast werden nog een aantal specifieke gebieden geselecteerd, omdat ze belangrijk zijn voor de instandhouding van de biodiversiteit of omdat het waardevolle (open) landschappen zijn:
  • De volledige loop van de Leie en de Schelde
  • De Gavers in Harelbeke
  • De Bergelen in Gullegem
  • Het kanaal Bossuit-Kortrijk
  • Een groot deel van het Interfluvium
  • De verbinding tussen het Interfluvium en de Leie langs het Preshoekbos
Nadien werden beide kaarten (gebieden met een groot risico en bijkomende geselecteerde gebieden) samengebracht in één kaart. Deze kaart geeft dan de zones weer met tegenindicaties voor de inplanting van windmolens.

Omdat Natuur.koepel vzw ervan overtuigd is dat windenergie een belangrijke rol te spelen heeft in onze toekomstige energievoorziening, draaiden we deze kaart om en kwamen we zo tot een kaart met ingekleurde geschikte gebieden voor de inplanting van windmolens. Uiteraard op voorwaarde dat deze voldoen aan de wettelijke regelingen, waaronder bvb. de afstandsregels tot bebouwing en het beperken van overlast tot omwonenden.


Natuur.koepel vzw maakt bij deze kaart twee kanttekeningen:
  • Binnen de groen aangeduide gebieden zijn we voorstander van de installatie van windmolens, bij voorkeur langs grootschalige (lijnvormige) infrastructuurselementen en mits aftoetsing aan plaatselijke landschappelijke factoren en kwetsbare waardevolle fauna. Bij het uitwerken van de visie werd nog geen rekening gehouden met de specifieke afbakening van de biologische waarderingskaart, VEN- en IVON gebieden, beschermde landschappen… maar dit zijn zaken waar we bij een specifieke aanvraag zeker rekening mee houden.
  • Buiten de groen aangeduide gebieden raden we de installatie van windmolens af omdat ze een negatieve impact hebben op de biodiversiteit en het landschap. Toch kunnen windmolens overwogen worden op plaatsen waar er reeds grote industriële activiteit plaatsvindt en die nauw aansluiten bij het stedelijk gebied, zoals in delen van de Leievallei.
Het is dus belangrijk de kaart te zien als een weergave van een visie en niet als een strikte afbakening van waar wel en waar geen windmolens te plaatsen.

Documenten

Het volledige standpuntartikel vind je hier.
Een grotere kaart met geschikte gebieden kun je hier bekijken.

Informatie

Hans Vermeersch (hans@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)