Rivierherstel Leie

De Leie werd sinds de jaren ’60 door opeenvolgende kalibratiewerken veranderd van een levende rivier naar een quasi kanaal ten koste van zeer veel schade aan natuur en landschap. Het Seine-Scheldeproject is een volgende fase in dit proces: de Leie wordt een meter verdiept en op sommige plaatsen verbreedt om scheepvaart toe te laten met 3 lagen containers, dit als onderdeel van een groot Europees waterwegproject dat het Seinebekken in Frankrijk moet verbinden met het Scheldebekken. Men hoopt hiermee vrachtvervoer van de weg op het water te krijgen, al ontbreekt tot nu toe een gericht beleid om deze “modal shift” op gang te trekken.

De Vlaamse regering heeft tegelijk in 2008 beslist om 500 ha natuur te herstellen in de Leievallei in Oost- en West-Vlaanderen als compenserende maatregel voor de vroegere en nieuwe schade van de infrastructuurwerken. Daarmee volgt ze de verplichtingen van de Europese wetgeving (MER wetgeving en Kaderrichtlijn Water). De uitvoering van dit natuurherstel laat echter op zich wachten door gebrek aan politieke daadkracht.

Natuur.koepel volgt dit dossier van dichtbij op en neemt constructief deel aan verschillende overlegniveaus. Bij ongewijzigd beleid zal het beloofde natuurherstel niet worden uitgevoerd. In dat geval stevenen we de komende jaren af op een juridische krachtmeting met de Vlaamse overheid.

Tijdslijn

Datum

Actie

Documenten

September 2021

De werkgroep van ‘t Schrijverke van Natuurpunt Kortrijk heeft op 3 weken tijd 2.000 handtekeningen verzameld om hun bezorgdheid voor het mogelijke verlies van dit natuurgebied in Marke te uitten.

Voorjaar 2020

Er verschijnt een artikel in Focus regio rond het Seine-Schelde project in Vlaanderen. De grootste bedenkingen vanuit de natuurbeweging worden hierin aangehaald en beargumenteerd.

April 2017

We publiceren een artikel over de stand van zaken van het Rivierherstel Leie in Klimop.

Februari 2016

Dankzij de petitie met meer dan 15.000 handtekeningen voor meer natuur langs de Leie kon “Help de Leie” op 2 feburari 2016 haar eis voor 500 ha natuurherstel langs de Leie verdedigen in de Commissie Leefmilieu, Natuur en Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement.

Juli 2015

Op enkele maanden tijd hebben 15.148 mensen de oproep van Natuurpunt ondertekend om de beloofde 500 hectare natuurherstel te realiseren in de Leievallei en het project Rivierherstel Leie uit te voeren. De handtekeningen worden overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege op 9 juli 2015.

Februari 2015

We lanceren de actie ‘Help de Leie’; een campagne waarmee we het project bekend maken bij de brede bevolking en via een petitie oproepen om de volledige 500 hectare natuurherstel te realiseren

Meer weten over dit dossier?

Contacteer Nele Devriendt (nele@natuurkoepel.be of 0487/64 45 85)